• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสารหนืดสำหรับผ่าตัดทางตา (Sodium Hyaluronate ๑.๘ %) จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤศจิกายน 2563

         

 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

           ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการสารหนืดสำหรับผ่าตัดทางตา (Sodium Hyaluronate ๑.๘ %)                       จำนวน  ๑,๒๐๐ กล่อง

           ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

           ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๙๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

           ๔ วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

               เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

         ราคากล่องละ ๑,๕๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

๕.๒ บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จำกัด

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                     (นางกิตติยา   มหามงคล)

                                        นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) เชี่ยวชาญ

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                 (นางดวงจันทร์   ลิ่มทองนพคุณ)

                                         พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                     (นายดำรงค์   จูอินทร์)

                                         พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ