• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD๔ จำนวน ๖,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤศจิกายน 2563

 

 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD๔ จำนวน ๖,๕๐๐ test

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๕๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

    เป็นจำนวนเงิน  ๑,๕๕๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

    ราคา test ละ ๒๓๙.๕๐ บาท (สองร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)                                                                            ๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง  จำกัด

๕.๒ บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๕.๓ บริษัท ไอริช เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                    (นายสมศักดิ์   ชัยชววุฒิ)

                                     นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุภณัฏฐ   จำเล)

                                     นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ  

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                           (นางจรรยา   สุรภักดิ์)

                               นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ