• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤศจิกายน 2563

 

 
 

                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                              การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อ น้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test

      ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

     ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

    ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่    ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

        เป็นจำนวนเงิน  ๓,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

         ราคา test ละ ๕๑.๘๕ บาท (ห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

    ๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

๕.๒ บริษัท อีโค แล็บ แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

๕.๓ บริษัท เอ็น ซี พี เทคโนโลยี่ จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                    (นายสมศักดิ์   ชัยชววุฒิ)

                                     นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นางจรรยา   สุรภักดิ์)

                                     นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ  

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                     (นายสุภณัฏฐ   จำเล)

                                    นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ