• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง
12 พฤศจิกายน 2563

ด้วยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง" รุ่นที่ 3 รอบที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีระยะเวลาอบรมจำนวน 8 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน สิงหาคม 2564 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 65000 บาท

สอบถามรายละเอียด

สำนักงานเลขานุการคณะ

โทร 0 2727 3706,08 5184 5929 (นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์)