• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
6 พฤศจิกายน 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 39 หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดของหลักสูตรปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียด

โทร 0-2942-8822 ต่อ 203,204,209 ฝ่ายฝึกอบรม สำนักางานส่งเสริมและฝึกอบรม