• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ
6 พฤศจิกายน 2563

ด้วยโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์รับโอน/รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี หากมีผู้ประสงค์ขอโอน/ย้าย ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ หรือยื่นด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563