• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บรืหารที่ว่าง ของเทศบาลโพรงมะเดื่อ
4 พฤศจิกายน 2563

ด้วยเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา

(นักบริหารงานช่าง อำนวยการระดับการ)