• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
29 ตุลาคม 2563

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 

ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นข้าราชการระดับสูงของภาครัฐและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 70 คน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาอมรม เปิดรับสมัครตั้งแต่ 29 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563 

สอบถามรายละเอียด

นางสาวสายรุ้ง กันทวี 021419717

นางสาวสาริณี เปรมประวัติ 021419697 

นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ 021419698