• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ToolKit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2
20 ตุลาคม 2563

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2" ขึันระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิการยน 2563 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

สามารถติดต่อ 021419021 หรือ 0946297891 และ 0957672476