• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8
20 ตุลาคม 2563

สำนักบริการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพัฒนาราชการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน-อาวุโส ข้าราชกาตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และผู้บริหารพนักงานวิสาหกิจ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญให้เข้ารับการอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ได้จากงบประมาณต้นสังกัด สามารถส่งใบสมัครมายังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 หรือส่งมาทาง E-Mail : fcsd13@outlook.com หากสงสัย สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 089-7995624