• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 2563
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................
 

          ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น

 

          เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเงื่อนไข ตามแนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    
 
 
 
 

(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม