• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 2563
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

          เนื่องจาก คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

 

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 

(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม