• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563
2 ตุลาคม 2563

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มหราคม 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ รับรุ่นละ 20 คน โดยแต่ละหลักสูตรฯ 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th หรือโทร 08 8884 2633 นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์