• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตจ พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.รางวีทั้ง 2 ข้าง ถนนซอยแยกถนนเทศบาล 5 หมู่ 4 (แยกซอยที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2563

           ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.รางวีทั้ง ๒ ข้าง ถนนซอยแยกถนนเทศบาล ๕ หมู่ ๔ (แยกซอยที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างรวมรางวีทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๙ ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๐๖ เมตร และบ่อพัก คสล. ทุกระยะประมาณ ๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง และจำนวนบ่อพัก ๓๐ บ่อ รวมความยาวท่อและบ่อพัก ๓๘๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมจัดทำป้ายโครงการเหล็กรับประกันผลงาน

           ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)