• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2563
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศจังหวัดนครปฐม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

 

          เนื่องจากได้ประกาศข้อมูลราคากลางและขอบเขตของงานจ้างไม่ถูกต้อง ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 

(ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม