• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 36,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2563

     โรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 36,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเวลา 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามไฟล์แนบที่ 1 - 4 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonpathom.go.th และ www.gprocurement.go.th