• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 381 รายการ ของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562
11 กันยายน 2563
 
   

 

   
 
   

   ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง

เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 381 รายการ

ของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562

...................................................

                   เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดตลอดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 381 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 69,230.- บาท   (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อขอรับเงื่อนไขรายละเอียดที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๔22 5572-3 ต่อ 36 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองไร่ขิง http://www.raikhing.go.th

๑.๒ กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ในวันที่  18 กันยายน 2563  เวลา 09.0๐ - 09.3๐ น.

๑.๓ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลเมืองไร่ขิงจะดำเนินการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองไร่ขิง (ชั้น 4)  ในวันที่  18 กันยายน 2563  เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด

๒. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

2.1. การขายทอดตลาดจะต้องขาย โดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยใช้ราคารวมเป็นราคาประมูลเริ่มต้นที่ 69,230.- บาท (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๒.๒ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในวันประมูล ตามที่กำหนดในข้อ ๑.๓ เวลา ๐๙.3๐ - ๑๐.3๐ น. และเริ่มประมูลเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒.๓ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ข้อ ๒.๑ จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้             ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของเทศบาลเมืองไร่ขิง ดังนี้

 ๒.๓.๑ กรณีบุคคลธรรมดา จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 ๒.๓.๒ กรณีนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  - สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนประกอบการค้าและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทนให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 ๒.๓.๓ กรณีผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่า จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

/2.4 คณะกรรมการ...

 

 

-2-

 

          ๒.4 คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมประมูลทราบก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้อื่นเสนอไว้ ไม่ต่ำกว่า ครั้งละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.5 ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้วคณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้ายเป็น                 ผู้ประมูลได้ แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้

๒.6 การชำระเงิน ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางเงินมัดจำทันทีเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคาที่ประมูลได้ในวันขายทอดตลาด และจะต้องชำระเงินตามราคาที่เสนอทั้งหมดภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วัน               ขายทอดตลาดหรือจะชำระทั้งหมดในวันนี้ก็ได้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดทั้งนั้น

หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลเมืองไร่ขิงจะริบเงินที่วางไว้ และขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

และถ้าปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ริบไว้ ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดในส่วนราคาที่ขาดอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

๒.7 การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลเมืองไร่ขิง จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ผู้เสนอราคาด้วยวาจาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว

๒.8 ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคาเหมารวมสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เทศบาลเมืองไร่ขิงได้กำหนดไว้

๒.9 เทศบาลเมืองไร่ขิง ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาสมยอมในการ เสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นเด็ดขาด                ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

๒.๑0 ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองไร่ขิง ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้น ภายใน               3 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองไร่ขิง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณเทศบาลเมืองไร่ขิง ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องระวังมิให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในการเสียหายนั้น

๒.๑1 ราคาทรัพย์สินที่เทศบาลเมืองไร่ขิง นำมาขายในสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล และวันที่นัดหมายดูสภาพทรัพย์สิน โดยขายพร้อมอุปกรณ์ตามสภาพที่เห็น ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลเมืองไร่ขิงดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

๒.๑2 ผู้ชนะการประมูล จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าภาษี ค่าขนย้าย ค่าขนส่งหรือค่าโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น

 

 

/2.13 ห้ามมิ...

 

 

 

-3-

 

๒.๑3 ห้ามมิให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการขายทอดตลาด พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ขายเข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าเสนอราคาในการขายโดยวิธีทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง

๒.๑4 เทศบาลเมืองไร่ขิง จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ชนะการประมูลได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้               ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้                ผู้ชนะทราบหากมีเหตุชวนเชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นๆ เสนอราคาแทน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ของทางราชการสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ  ณ วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63

                                                 

 

                                           (นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม)

              นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง