• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e-bidding ๐๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น                โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิตรโยธา (1999) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง