• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง
4 สิงหาคม 2563

ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในสังกัดของสำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง หลักสูตรดังกล่าวมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดที่

ส่วนงานที่สถาบันดำเนินการเอง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

โทร. 0 2141 9021