• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมนึก ภุมมาลา หมู่ที่ 5
14 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมนึก ภุมมาลา หมู่ที่ 5