• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11
15 กรกฎาคม 2563

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือช่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน-ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น/ผู้บริหารและคณะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และค่าเดินทาง ได้จากงบต้นสังกัดสามารถส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าอบรมมายังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 736/ ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายใน 25 กรกฎาคม 2563หรือส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมมายัง E-mail : fcsd@outlook.com 

สอบถามรายละเอียด

หมายเลขโทรศัพท์ 089-7995624/0918695319