• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกืจการเมืองโลก รุ่นที่ 10
15 กรกฎาคม 2563

ด้วย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจโลก รุ่นที่ 10 เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญ โอกาส และความท้าทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา) ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันปกเกล้า ดังรายละเอียดหลักสูตร 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th หรือสแกนผ่าน QR Code โดยหลักสูตรจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบันฯ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

โทรศัพท์ 0 2141 9587,85,80

โทรสาร 0 2143 8176