• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิถุนายน 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างเหมาให้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๐ รายการ

๒.. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   

   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

     เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ใช้ราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด

      ๕.๑  บริษัท กรุงเทพ พยาธิแลป จำกัด

      ๕.๒ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด

      ๕.๓ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                                  (ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการ       

                                              (นายสมศักดิ์   ชัยชววุฒิ)  

                           นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ   

        

   (ลงชื่อ)………………………………………… กรรมการ

                                            (นายสุภณัฎฐ   จำเล)

                            นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ           

                      

   (ลงชื่อ)………………………………………… กรรมการ

                                             (นายพิทักษ์   คิมนารักษ์)

                    นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการวิชาการ) ชำนาญการ