• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่่ราคากลางปะกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิถุนายน 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ๑. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีปะกวดราคา

          อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

     ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสน       

          บาทถ้วน)

    ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ  วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

         เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

   ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

      ใช้ราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด

      ๕.๑ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

      ๕.๒ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด

      ๕.๓ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด

  ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

  (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                            (นางสาวจุฑาภรณ์  สามสีทอง)

                                                  นายแพทย์ชำนาญการ

  (ลงชื่อ)…………………………………… ……………...กรรมการ                 

                                             (นายธวัชชัย  เจียรวสุพรชัย)                                        

                                               นายแพทย์ชำนาญการ 

         

                          (ลงชื่อ).............................................................กรรมการ

                                               (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                            นายช่างเทคนิคชำนาญงาน