• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายใน ห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ (Inquiry Steerable Catheter) แบบ 4 ขั้ว จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ (Inquiry Steerable Catheter) แบบ 4 ขั้ว จำนวน    150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   

      เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,085,000.00 บาท (สองล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

     เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,085,000.00 บาท (สองล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

     ราคาชุดละ  13,900.00 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     อ้างอิง ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

              ตามสัญญาเลขที่ นฐ 0032/111/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

  (น.ส.อุษณีย์  พูลวิวัฒน์ชัยการ)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                (นายสราวุธ  สีเหลืองสวัสดิ์)

             นายแพทย์ ชำนาญการ     

(ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

              (นางวารุณี   ตันตระกูล)

  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ