• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิถุนายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑สาย จำนวน ๒ เครื่อง โด่ยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                

               เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท    (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
ดารารัตน์ รัตนรักษ์ 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม