• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องวัดบิลลิลูบิลทางผิวหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2563

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อเครื่องวัดบิลลิลูบิลทางผิวหนัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

------------------------------------------------------------------

                  ตามที่ จังหวัดนครปฐม  ได้มีโครงการซื้อเครื่องวัดบิลลิลูบิลทางผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น              

                  เครื่องวัดบิลลิลูบิลทางผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท                       (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
รุจิรา เข็มเพ็ชร 
(นางรุจิรา เข็มเพ็ชร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม