• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุง SUCTION ขนาด ๑.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุง SUCTION ขนาด ๑.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อวัสดุการแพทย์ ถุง SUCTION ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๑๒,๐๐๐  ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                ถุง SUCTION ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๑๒,๐๐๐ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
รุจิรา เข็มเพ็ชร 
(นางรุจิรา เข็มเพ็ชร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม