• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แถบตรวจ CONTOUR PLUS พร้อมเข็มเจาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แถบตรวจ CONTOUR PLUS พร้อมเข็มเจาะ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แถบตรวจ CONTOUR PLUS พร้อมเข็มเจาะ จำนวน ๓,๓๔๐ กล่อง/box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                แถบตรวจ CONTOUR PLUS พร้อมเข็มเจาะ จำนวน ๓,๓๔๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๓๓๐.๐๐ บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
รุจิรา เข็มเพ็ชร 
(นางรุจิรา เข็มเพ็ชร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม