• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บรืหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)
16 มีนาคม 2563

สถาบัน TDGA จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้บริหารภาครัฐขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจการยกระดับองค์กรภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะ จำนวน 3 หลักสูตร โดยท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805 ได้อีกช่องทางหนึ่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์เคลี่อนที่ 08 1079 7209 และนางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1985 0471