• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                 เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรุต เมดิคอล (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
ดารารัตน์ รัตนรักษ์
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม