• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดช่องท้อง (set ผ่าตัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดช่องท้อง (set ผ่าตัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการ ซื้อชุดผ่าตัดช่องท้อง (set ผ่าตัด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                  ชุดผ่าตัดช่องท้อง (set ผ่าตัด) จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
ดารารัตน์ รัตนรักษ์ 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม