• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๑๕,๐๐๐ test
21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๑๕,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลนครปฐม และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓นั้น                      น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๑๕,๐๐๐ test ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง                                                                 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม