• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ปหระกาศรายชื่อผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก (Special Chemistry) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก (Special Chemistry)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
                             ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก (Special Chemistry) จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลนครปฐม และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น                      น้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก (Special Chemistry) จำนวน ๕ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม