• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
21 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.personnel.moi.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กระทรวงมหาดไทย

โทร./โทรสาร 0 2223 9353, (มท.) 50697