• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule จำนวน 110,000 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2563

     ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule จำนวน 110,000 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา  มีรายละเอียดดังนี้

     1. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule 

     2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule 

     3. คุณลักษณะเฉพาะของยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule 

     4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

      และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามที่แนบมานี้