• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย
14 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยเน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ที่ได้เรียบเรียงจากเอกสารและถอดการบรรยายโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "Management Mind for Modern Executive" โดยเผยแพร่เอกสารความรู้ดังกล่าวข้านต้นในรูปแบบ E-book ผ่านทางเว็บไซต์ www.stabundamrong.go.th, www.km.moi.go.th, https://library.moi.go.th/, เฟซบุ๊ก มหาดไทย Knowledge Management