• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 26 และ “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 5
6 มกราคม 2563

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 26 ในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท  

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 5 ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท

รับสมัครรุ่นละ 40 คน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากส่วนราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th