• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร
29 พฤศจิกายน 2562

ตามนโยบายของรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ในรูปแบบโครงการหหรือแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7

(สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป)

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 10 กรกฏาคม 2563

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

(สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าซี 9 ขึ้นไป)

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 13 สิงหาคม 2563

3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

(ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลแบบเป็นรูปธรรม)

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 28 พฤษภาคม 2563