• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX: Digital intelligence and Smart Systems
9 ตุลาคม 2562

     ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร NIDA MAX: Digital Intelligen and Smart Systems หรือ นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX)