• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น องค์การบ
10 กันยายน 2562
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

     
       

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

 

นิวัติ หิรัญ

 

(นายนิวัติ หิรัญ)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

 

 

 

 

     

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด (E๖๒๐๙๐๐๐๘๓๙๐) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่

เดิม

ใหม่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

๑.

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๘/๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๒