• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง
8 สิงหาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ส่นใจเข้า่วมโครงการอบรม "หลักสูตประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง" รุ่นที่ 1 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ https://joo.gl/nsc5 หรือสอบถามเพิ่มิเติมได้ที่ นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2727 3706 และ 08 5184 5929