• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางระกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ     ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม

                                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                                วงเงิน 14,597,760.00 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

                               เป็นจำนวนเงิน 14,597,760.00 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย

หกสิบบาทถ้วน)                 

 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                               5.1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ นฐ0032/347/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

               

6.รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                                                   (ลงชื่อ)............................................................  ประธานกรรมการ

                                                                 (นางอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล)

 

                                                   (ลงชื่อ)............................................................  กรรมการ

                                                                (นางสุนันท์ ทรัพย์พนาพรชัย)

 

                                                    (ลงชื่อ)............................................................  กรรมการ

                                                                   (นางอรอนงค์ คุ้มเนตร)