• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น                จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม