• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
1 กรกฎาคม 2562

   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       

                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒                

     

                                                                      (นายนิวัติ  หิรัญ)                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

     

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด (M๖๒๐๗๐๐๐๑๐๐๑) ลงวันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

P๖๒๐๗๐๐๐๑๒๐๙

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๗/๒๕๖๒