• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
1 กรกฎาคม 2562
 

           

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

             เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

     
       

                    

     

             ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

 

 

                 (นายนิวัติ  หิรัญ)                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด                                                   

 
 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด (E๖๒๐๖๐๐๒๓๕๔๔) ลงวันที่  ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่

เดิม

ใหม่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

๑.

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนวิริยาลังการ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๑๖๒ เมตร ดำเนินการตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดกำหนด

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๕/๒๕๖๒

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนวิริยาลังการ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๑๖๒ เมตร ดำเนินการตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดกำหนด

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๗/๒๕๖๒