• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา
18 มิถุนายน 2562
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       

                                                                       ประกาศ  ณ วันที่  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒                                                                                           (นายนิวัติ  หิรัญ)                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

 
   
     
 

 

 

     
 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด (M๖๒๐๖๐๐๑๓๓๒๘) ลงวันที่ ๑๘      มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

P๖๒๐๖๐๐๒๐๒๑๕

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง หมู่ที่ ๘

๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๐๖/๒๕๖๒