• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศอำเภอสามพราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยววัดทรงคนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2562

( สำเนา )

ประกาศอำเภอสามพราน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยววัดทรงคนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 อำเภอสามพราน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยววัดทรงคนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ