• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศอำเภอสามพราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2562

ประกาศอำเภอสามพราน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                 อำเภอสามพราน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานสำหรับนัก ท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ