• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule จำนวน ๙๘,๐๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2562

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 98,000 แคปซูล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-------------------------------------------

                   ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/๒๕๖๑ ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

                   ยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 98,000 แคปซูล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,320.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                ประกาศ ณ วันที่   16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  

                                       (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)

                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                                                ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม